Ders İçerikleri

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI DERS ve İÇERİKLERİ

 


Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Dersleri
 
   

NO

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

 

1

PFE 101

 Eğitim Bilimine Giriş

2

0

2

 

2

PFE 113

 Öğretim İlke ve Yöntemleri

2

0

2

 

3

PFE 115

 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

2

0

2

 

4

PFE 137

 Eğitim Psikolojisi

2

0

2

 

5

PFE 111

Sınıf Yönetimi

2

0

2

 

6

PFE 110

Özel Öğretim Yöntemleri

2

2

3

 

7

PFE 102

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2

2

3

 

8

PFE 108

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

5

 

9

SECPFE 01

Seçmeli Ders Grubu I*

2

0

2

 

10

SECPFE 02

Seçmeli Ders Grubu II*

2

0

2

 

 

 

Toplam

20

10

25

 
 

 

Seçmeli Ders Grubu  I*   SECPFE 01

 

 

 

 

NO

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

 

1

PFE 147

Eğitimde Eylem (Aksiyon) Araştırması

2

0

2

 

2

PFE 125

Eğitimde Program Geliştirme

 2

 0

 2

 

3

PFE 127

Eğitim Tarihi

2

0

2

 

4

PFE 129

 Eğitim Sosyolojisi

2

0

2

 

5

PFE 103

Gelişim Psikolojisi

2

0

2

 

6

PFE 131

Öğretmenlik Meslek Etiği

2

0

2

 

7

PFE 133

Yaşam Boyu Öğrenme

2

0

2

 

8

PFE 135

 Bireyselleştirilmiş Öğretim

2

0

2

 
   
 

 

Seçmeli Ders Grubu II** SECPFE 02

 

 

 

 

NO

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

 

1

PFE 117

 Rehberlik

2

0

2

 

2

PFE 139

Eğitimde Teknoloji Kullanımı

2

0

2

 

3

PFE 141

Eğitim Felsefesi

2

0

2

 

4

PFE 121

Türk Eğitim Tarihi

2

0

2

 

5

PFE 143

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2

0

2

 

6

PFE 123

Karakter ve Değerler Eğitimi

2

0

2

 

7

PFE 145

Özel Eğitim

2

0

2

 

8

PFE 125

 Bilgisayar Destekli Öğretim

2

0

2

 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ders İçerikleri 
PFE 101  Eğitim Bilimine Giriş                                                                                         2-0-2 
Eğitimin temel kavramları, Bir meslek olarak öğretmenlik, Okul ve sınıf ortamı, Eğitimin bilimsel temelleri, Eğitimin bilimsel temelleri ve eğitimde araştırma, Eğitimin felsefi temelleri, Eğitimin sosyolojik temelleri, Eğitimin ekonomik temelleri, Eğitimin hukuksal temelleri, Eğitimin psikolojik temelleri, Eğitimin politik temelleri, Eğitimin tarihi temelleri ve Türk Eğitim sistemi, Öğretmen yetiştirmede yeni yaklaşımlar ve gelişmeler

PFE 113  Öğretim İlke ve Yöntemleri                                                                              2-0-2 
Öğretimle ilgili temel kavramlar, Öğrenme ve Öğretim ilkeleri, Öğretimin planlanması ve uygulama, Öğrenme ve öğretim stratejileri, Öğretimde tartışma yöntem ve teknikleri ve bunların uygulama ile ilişkisi, öğretimin niteliğini arttırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.

PFE 115 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme                                                                  2-0-2 Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, Ölçme ve Temel Kavramlar-Ölçek Türleri, Değerlendirme ve Temel Kavramlar-Değerlendirme Türleri, Ölçme araçlarında bulunması gereken nitelikler-Ölçmede hata, Güvenirlik ve Belirleme Yöntemleri, Ölçme araçlarında bulunması gereken nitelikler-Geçerlik ve Geçerlik Türleri, Ölçme araçlarında bulunması gereken nitelikler-Kullanışlılık Hedeflerin Aşamalı Sınıflaması, Geleneksel Ölçme Araçları ve Madde Yazımı, Geleneksel Ölçme Araçları ve Madde Yazımı Alternatif Ölçme Araçları,  Ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, Ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, Madde Analizi

PFE 137  Eğitim Psikolojisi                                                                                               2-0-2 
Gelişimle ilgili temel kavramlar, gelişim ilkeleri ve alanları, Bedensel ve Psikomotor gelişim, Psikoseksüel gelişim, Psikososyal gelişim, Dil Gelişimi, Bilişsel gelişim, Moral gelişim, Öğrenme ile ilgili temel kavramlar, Klasik koşullanma, Bitişiklik ve Bağlaşım Kuramı, Edimsel Koşullanma, Sosyal öğrenme kuramı, Bilişsel öğrenme ve Nörofizyolojik kuram, Güdülenme, Gestalt Kuramı

PFE 111 Sınıf Yönetimi                                                                                                     2-0-2
Sınıf yönetiminde temel kavramlar ve yaklaşımlar, Sınıf yönetiminin temelleri, Sınıf yönetimini ve öğrenci davranışını etkileyen faktörler, Sınıf içi iletişim ve etkileşim Sosyal bir sistem olarak sınıf, Sınıf yönetimi modelleri ve sınıfın fiziksel düzeni Sınıfta istenmeyen davranışlar ve baş etme stratejileri, Sınıf kuralları, geliştirme, yapılandırma ve uygulama süreci, Sınıfta motivasyon ve öğrenme, Sınıfta zaman yönetimi, Sınıfta öğrenme-öğretme sürecinin yönetimi, Sınıfta sorunlu ve özel öğrencilerin yönetimi, Sınıfta lider olarak öğretmen, Okul-çevre ilişkileri ve öğretmen-veli görüşmeleri

PFE 110 Özel Öğretim Yöntemleri                                                                                   2-2-3 
Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi,  alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller, İlgili Öğretim Programının incelenmesi (amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik vb.), ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi, İlgili Öğretim programından seçilecek konularda öğrencilerin sınıfta plan hazırlayıp, materyaller tasarlayarak ders sunmaları ve sunuların öğretmenlik bilgi ve becerileri yönünden değerlendirilmesi

 

PFE 102 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı                                                   2-2-3
Öğretim teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi, öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi,  çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, internet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.

PFE 108 Öğretmenlik Uygulaması                                                                                   2-6-5 
Uygulama okulunda haftada bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, bir günlük plan hazırlama(planın gerektirdiği ortam, materyal ve ölçme araçlarını hazırlama), hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama ve değerlendirme, uygulamaların okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması.